ชื่อล็อกอิน    พาสเวิร์ด     Forget password  
หน้าหลัก | English  
ทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555-2557

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

มีนโยบายด้านความปลอดภัยและกาารจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

ได้กำหนดให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ยกเว้นรถยนต์รับจ้่างทุกชนิด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรณีที่ทำบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2553-2557 ที่ผ่านมา

สามารถโหลดแบบฟอร์มคำขอทำบัตรฯ
 http://mis.cmu.ac.th/cmumis/download
พร้อมแนบบัตรผ่านเข้า-ออกอันเดิมมาด้วย

(โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

สอบถามรายละเอียดที่โทร. 941173
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
โทร +66-53-943346,8 แฟกซ์ +66-53-892259


©2010 Department of Biology, Chiang Mai University All Rights Reserved.