สาหร่ายประยุกต์
(Applied  Algal Research)

ห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์

ตัวชี้วัดทางชีวภาพฯ
(Freshwater Biomonitoring)

ห้องปฏิบัติการวิจัยตัวชี้วัดทางชีวภาพของแหล่งน้ำจืด

น้ำด้านชีวภาพ
(Aquatic  Biology)

ห้องปฎิบัติการวิจัยน้ำด้านชีวภาพ

ปรสิตวิทยาประยุกต์
(Applied  Parasitology)

ห้องปฏิบัติการวิจัยปรสิตวิทยาประยุกต์