บริการข้อมูล : สำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี

         คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษฉบับปรับปรุง 2565  
         แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบปัญหาพิเศษ 
         คู่มือการลงลายน้ำ 
         แบบฟอร์มแบบคำร้องขอปกปิดและไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย 
         แบบฟอร์มคำขอทั่วไป (ป.ตรี)  

 

บัณฑิตศึกษา

             1. ยื่นเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
             2. สอบวัดคุณสมบัติ
             3. สอบวิทยานิพนธ์
             4. การยื่นเอกสารเพื่อสำเร็จการศึกษา
             5. การขอขยายระยะเวลาการศึกษา
             6. แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญานิพนธ์หลังการสอบ
             7. แบบคำร้องขอปกปิดไม่เผยแพร่ปริญญานิพนธ์
             8. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (บัณฑิตศึกษา)
             9. แบบฟอร์มขอเทียบสัมมนา


 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University