บุคลากร : นายภูริวัจน์ พรมเสน

นายภูริวัจน์ พรมเสน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

การทำงาน
เจ้าหน้าที่งานด้าน IT , งานซ่อมแซม , อาคารสถานที่ และ สหกิจศึกษา
-->


ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University