บุคลากร : น.ส.ญานุมาศ ปัญญา

น.ส.ญานุมาศ ปัญญา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

การทำงาน
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
-->


ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University