วิสัยทัศน์

                 ภาควิชามุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิตและสร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และนานาชาติ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University