วิชาการและหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน หลักสูตร
พ.ศ.
หลักสูตร
พ.ศ.
ปรับปรุง
พ.ศ.
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา           รายละเอียด Click
(Bachelor of Science Program in Biology)
2507 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา        รายละเอียด Click
(Bachelor of Science Program in Zoology)
2537 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา      รายละเอียด Click
(Bachelor of Science Program in Microbiology)   
2535 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)

 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University