บริการข้อมูล : สำหรับนักศึกษา

 ปริญญาตรี

         คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษฉบับปรับปรุง 2565  
         แบบฟอร์มกำหนดหัวข้อวิจัยปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
         แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอสอบปัญหาพิเศษ 
         แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ 
         แบบฟอร์มการส่งไฟล์เล่มกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ 
         คู่มือการลงลายน้ำ 
         แบบฟอร์มแบบคำร้องขอปกปิดและไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย 
         แบบคำขอฝึกงาน 
         แบบประเมินผลการฝึกงาน 
         แบบฟอร์มคำขอทั่วไป (ป.ตรี)  
         แบบฟอร์มปลอดหนี้  

 บัณฑิตศึกษา

             1. ยื่นเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
             2. สอบวัดคุณสมบัติ 
             3. สอบปริญญานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ 
             4. การยื่นเอกสารเงื่อนไขกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสำเร็จการศึกษา 
             5. การขอขยายระยะเวลาการศึกษา 
             6. เอกสารทั่วไป 
             7. กระบวนวิชา 202759-215759 
             8. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ  
             9. ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายไปเสนอผลงานนักศึกษา
              9.1 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา.doc  
              9.2 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา.pdf  
              9.3 Conference Presentation/Exchange Program Financial Support Request Form for Graduate Student.doc  
              9.4 Conference Presentation/Exchange Program Financial Support Request Form for Graduate Student.pdf  
              9.5 ประกาศฯ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

 แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ภายในภาควิชาฯ สำหรับนักศึกษา

       แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ/พื้นที่ภายในอาคารของภาควิชาชีววิทยา 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University