บุคลากร : เจ้าหน้าที่

ชื่อ - สกุล : นางราตรี ใจสัตย์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Email : ratree.j@cmu.ac.th
ห้องทำงาน : ห้องธุรการภาควิชาฯ ชั้น 1 อาคารชีววิทยา 1 เบอร์โทร : 053-943346-61 ต่อ 1102
งานที่รับผิดชอบ : งานการเงิน แผนและงบประมาณ
ชื่อ - สกุล : นางธนวรรณ อินทราทิพย์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Email : orawan.i@cmu.ac.th
ห้องทำงาน : ห้องธุรการภาควิชาฯ ชั้น 1 อาคารชีววิทยา 1 เบอร์โทร : 053-943346-61 ต่อ 1104
งานที่รับผิดชอบ : งานด้านวิชาการ
 
ชื่อ - สกุล : นางไพลิน สุวรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ : งานบริการทั่วไป
ชื่อ - สกุล : น.ส.รุ่งวิไล ปินตาสะอาด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Email : rungwilai.pin@cmu.ac.th
ห้องทำงาน : ห้องธุรการภาควิชาฯ ชั้น 1 อาคารชีววิทยา 1 เบอร์โทร : 053-943346-61 ต่อ 1105
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
ชื่อ - สกุล : นายภูริวัจน์ พรมเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ห้องทำงาน : ห้องธุรการภาควิชาฯ ชั้น 1 อาคารชีววิทยา 1 เบอร์โทร : 053-943346-61 ต่อ 1101
งานที่รับผิดชอบ : งานด้านอาคารสถานที่ และ นักศึกษาฝึกงาน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ญานุมาศ ปัญญา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ งามใจ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
Email : kanokwan.ngamjai@cmu.ac.th
ห้องทำงาน : ห้องธุรการภาควิชาฯ ชั้น 1 อาคารชีววิทยา 1 เบอร์โทร : 053-943346-61 ต่อ 5101
งานที่รับผิดชอบ : งานด้านพัสดุ และ งานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นายนนท์ เอี่ยมจินดา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
งานที่รับผิดชอบ : งานสำเนาเอกสาร
 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University