พันธกิจ

  •     การผลิตบัณฑิตด้านชีววิทยา ที่เป็นผู้นำทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยกรรม และมีจิตสาธารณะ
  •     วิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  •     บริการวิชาการสู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  •     ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความสุขและความสามัคคีในหมู่คณะ    
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University