วิชาการและหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ หลักสูตร แผน เปิดภาค ประเภท ปีที่เปิด หลักสูตร
พ.ศ.
ปรับปรุง
พ.ศ.
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(Master of Science Program in Biology)
ก1 ปกติ ไทย 2541 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ ไทย 2517
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Applied Microbiology) *International Program*
ก1 ปกติ นานาชาติ 2551 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University