ประวัติภาควิชา

ภาควิชาชีววิทยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดยแรกเริ่มมีคณาจารย์ประจำ 4 คน บุคลากรสนับสนุน 2 คน ภาควิชาชีววิทยาได้เริ่มต้นจากการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ใน พ.ศ. 2507 โดยทำหน้าที่สอนและให้การบริการวิชาพื้นฐาน ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณะต่างๆ โดยผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2511 จำนวน 9 คน ต่อมาภาควิชาได้พัฒนาและดำเนินการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จนในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงหลักสูตรร่วม อยู่ 10 หลักสูตรดังนี้
   -   วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
   -   วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา
   -   วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวชีววิทยา
   -   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
   -   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(หลักสูตรร่วม)
   -   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนชีววิทยา
   -   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
   -   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
   -   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
   -   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University