วิชาการและหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ หลักสูตร แผน เปิดภาค ประเภท ปีที่เปิด หลักสูตร
พ.ศ.
ปรับปรุง
พ.ศ.
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Biology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2541 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2541
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Biodiversity and Ethnobiology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2544 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2544
2.1 ปกติ นานาชาติ 2544
2.2 ปกติ นานาชาติ 2544
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Applied Microbiology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2549 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University
Tel. +6653943349-50 
Copyrights © Since 2022 All Rights Reserved by Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University