บุคลากร : อาจารย์

ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.สิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Email : siriphorn.jang@cmu.ac.th
Research : Scopus Research